Main Business >

Domestic trade

The company's domestic trade has spread to 92 cities in 13 provinces including Tianjin, Beijing, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Shandong, Fujian, Henan, Guangdong, Liaoning, Jiangxi, Hebei, Hubei, Shaanxi and Sichuan. Has a high reputation and good reputation.